Da oplysninger om semestrene løbende ændres, vil vi opfordre til altid også at tjekke KUnet (selvom vi kan give jer en mere personlig beskrivelse her).

Semesteret generelt

I de første uger af 1. semester har du et introduktionskursus. Kurset tjener som en almen introduktion til selve medicinstudiet, undervisningsmetoderne samt de studieadministrative redskaber på fakultetet. I begyndelsen af kurset er du ude på et éndags ophold på en given hospitalsafdeling. Her ser du hvordan læger arbejder, samt hvordan en afdeling på et hospital fungerer. Der er ingen obligatoriske elementer forbundet med kurset. Efter introduktionskurset starter selve semestret. Du har et integreret kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter sideløbende med et kursus i tidlig patient kontakt.

Hvis du vil se ECTS (European Credit Transfer System) point for kurserne, målbeskriv- elser for fagene og lignende, tryk her: KUnet – Kursusbeskrivelser

Semesterets opbygning

Introduktionskursus

Medicinstudiet skyder starten af med et kort introduktionskursus som blandt andet indbefatter et én dags hospitalsbesøg. Dagen fungerer som en erhvervsdag på et hospital. Lægerne, som fungerer som ens vejleder på dagen, vil gerne vise, hvad lægelivet byder på, så der er mulighed for gode oplevelser – specielt hvis man selv er en smule opsøgende. Ældre medicinstuderende tilknyttes hvert hold som tutorer og introducerer den daglige gang. Blandt andet introduceres Studievejledningen, de pensumdækkende bøger og basisgrupperne. Kurset fungerer som en generel introduktion til dagens gang på Panum og alt det medicinstudiet kan byde på.

Kursus i Basal HumanBiologi & Cellens Kemiske Komponenter

I daglig tale er BHB kendt som “Humanbiologi” og Cellens Kemiske Komponenter, som før hed “Medicinsk Kemi” – nu bedre kendt som “Kemi”.

Formålet med kurset i humanbiologi og cellens kemiske komponenter er overordnet at give den studerende et overblik samt grundlæggende forståelse for den menneskelige organismes kemiske og anatomiske opbygning.

Deltagelse i laboratorieøvelser i cellens kemiske komponenter og efterfølgende aflevering af rapporter er obligatorisk for at kunne bestå kurset og få lov til at gå til eksamen.

Øvelser på kurset i humanbiologi og kemi

Du har 3 fysiologi øvelser i BHB og 2 laboratorieøvelser i kemi – OBS! Rækkefølgen af øvelserne varierer fra hold til hold.

  • Anatomiskedemonstrationer
  • Mikroskopi
  • Fysiologiøvelser
  • Laboratorieøvelser: Bikarbonat-øvelsen og biomolekyle-øvelsen

Generelle råd til øvelser

Laboratorieøvelserne foregår nogenlunde, som du er vant til i gymnasiet. Du skal dog være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at møde velforberedt op til øvelsen, altså skal du som minimum have læst øvelsesvejledningen. Det kan anbefales at møde velforberedt til øvelserne, da der oftest ikke er sat tid af til teoretisk gennemgang før øvelsen begynder. HUSK at undersøge om du selv skal medbringe kittel og handsker eller om en eller flere personer fra holdet skal melde sig som forsøgspersoner inden øvelsesdagen.

Kursus i Tidlig Patient Kontakt (TPK) (heraf 3 dage i klinik)

TPK kurset sigter mod at give den studerende en dybere og bredere forståelse for lægens rolle og funktion som kommunikator samt læge-patient forholdet. Du vil blive undervist ud fra forskellige modeller og teorier, hvor du ved endt kursus skal have en forståelse af forskellige perspektiver på sygdom. Desuden får du et indblik i den betydning, det enkelte menneskes livsforløb har, og hvordan det påvirker patientens forståelsen af egen sygdom.

På kurset lærer du basale kommunikationsteknikker, grundlæggende etiske overvejelser i lægeprofessionen mv. Du vil under forløbet blive tilknyttet en praktiserende læge, som vil tildele dig en patient. Du skal gennemføre 3 samtaler med henholdsvis lægen og patienten, hvor I snakker om patientens sygdom, livsforløb, forhold til sundhedssektor o.a. Samtalerne skal munde ud i en rapport, hvor du redegør for patientens egne overvejelser omkring sygdom og lignende (se kompendiet i TPK for formalia til opgaven). Det kan anbefales at gøre et godt stykke arbejde ud af rapporten, da det er denne du eksamineres ud fra, og det er en god måde at få anvendt og forstået pensum på.

Obligatoriske elementer

  • Førstehjælpskursus: Et endags kursus i basal førstehjælp på Panum.
  • Undervisning i tavhedspligt. SAU-undervisning (første time) med din lærer på Panum.
  • Besøg hos praktiserende læge og patient.
  • Aflevering af rapport, der opfylder de formelle krav.

Undervisningsformer

Forelæsninger

Forelæsningerne varer 45 min, starter et kvarter over et helt timetal (det akademiske kvarter) og omhandler et givet emne fra pensum. Det er meget forskelligt blandt de studerende, i hvilken grad de kommer til forelæsningerne. Et godt råd er, at du lægger ud med at komme til alle forelæsningerne og selv finder ud af, hvad det giver dig – og om du skal skrive noter på computer eller papir, eller måske foretrækker bare at sidde og lytte.

SAU undervisning

SAU undervisning eller ”Studenter-Aktiverende Undervisning” foregår som almindelig klasseundervisning med ca. 24 studerende. Her har de studerende mulighed for at stille spørgsmål til pensum og være en del af undervisningen. SAU undervisning prioriteres højt af de fleste studerende, da mange finder det meget udbytterigt. På 1. semester har du SAU undervisning i humanbiologi og kemi. I humanbiologi er underviseren enten en studerende fra et højere semester eller en færdiguddannet læge. I faget kemi er SAU underviseren ofte en specifikt faguddannet fastansat ved fakultetet.

Café-timer

I kemi er der arrangeret café timer, som foregår i et af auditorierne. Café-timerne foregår sådan, at de studerende har mulighed for at komme og regne opgaver. Der vil være to lærere, der står til rådighed for at besvare jeres spørgsmål og gennemgå emner som fx pH eller Fischer til Hayworth projektion på tavlen.

Eksamen

Se udførlig eksamensoversigt på: Eksamensplaner

Eksamen i humanbiologi og kemi

Integreret skriftlig eksamen af 4 timers varighed. Du må medtage dit tabelværk over kemiske data (KDO, Kemiske Data og Oversigter) og en lommeregner. Det er ikke tilladt at have gemt data på lommeregneren – de tager stikprøver til eksamen, så overhold reglerne for din egen skyld. Der gives ikke karakterer for eksamen, men bestået/ikke bestået som bedømmelse. Der afholdes halvvejs gennem semesteret en prøve-eksamen/midtvejstest i eksamenslokalerne på Peter Bangs vej, så man har mulighed for at lære faciliteterne at kende. Denne opgave rettes ikke, men den studerende får selv besvarelsen tilsendt, så man har mulighed for selv at rette den ud fra rettevejledningen. Mød for Guds skyld op og se, hvad det at gå til eksamen på universitetet, går ud på – også selvom man føler, at man ikke kan svare på det hele! Fat mod, der er lang tid fra midtvejstesten til den rigtige eksamen.

Eksamen i TPK – Tidlig Patient Kontakt

Eksamen er mundtlig og varer cirka 20 minutter. Der er ingen forberedelsestid til eksamen, da du eksamineres ud fra din tidligere afleverede rapport. Til eksamen stilles der både konkrete spørgsmål til rapporten samt perspektiverende spørgsmål til pensum. Du må selvfølgelig gerne have din rapport med ind til eksamen – Men du må IKKE have lavet noter, overstregninger eller lignende i rapporten.

Gode råd til studiet og semestret generelt

Som mange studerende også vil fortælle jer, er den bedste forberedelse til eksamen ofte at regne gamle eksamenssæt. Derfor er café-timerne en rigtig god ide at komme til, da I netop her får regnet de ”typeopgaver” igennem, som vil blive stillet til eksamen.