Da oplysninger om semestrene løbende ændres, vil vi opfordre til altid også at tjekke KUnet (selvom vi kan give jer en mere personlig beskrivelse her).

Semestret generelt

Velkommen til tredje semester. Mange studerende vælger at gøre en meget stor indsats på dette semester. Det kan være en fordel, at du som studerende inden semesterstart, gør dig klart, hvor meget tid du vil bruge på at læse. Du skal derfor passe meget på ikke at lade dig påvirke af andres umiddelbare kunnen, prioritering og tidsforbrug på studiet og sammenligne dig med dem. 

På tredje semester er der 2 separate kurser, som ligger efter hinanden. Det første kursus hedder Hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem og omhandler anatomien omkring knogler, muskler, led, nerver og kar. Det andet kursus hedder Centralnervesystemets struktur og funktion og omhandler anatomien og fysiologien omkring det centrale nervesystem (CNS).

Semestrets opbygning 

I det følgende beskrives gode tips til semestrets forskellige fag. For en uddybet redegørelse for, hvad der forventes til hvert fags eksamen, henvises der til målbeskrivelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Hvis du vil se ECTS point for kurserne, målbeskrivelser for fagene og lignende, tryk her: Punkt KU – Kursusbeskrivelser

 •  Første forløb – Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem

Bevægeapparatets anatomi: Anatomien bag armen, benet, truncus og hoved og hals.

Embryologi: Anatomien og udviklingen af embryonet.

Dissektion: Dissektion af forskellige regioner på en doneret menneskekrop.

Kurset giver den studerende en anatomisk viden, terminologi og en beskriveteknik, som er uundværlig ved patientundersøgelser samt danner basis for kommunikation med både kommende kollegaer og andet sundhedsfagligt personale. På dissektionskurset kommer du til at dissekere rigtige lig, hvilket er en unik mulighed for at få praktisk erfaring med anatomi. 

Anatomien, som gennemgås, omhandler ekstremiteterne (arme og ben), hovedet og halsen, samt mave- og thoraxmuskulaturen. Du lærer anatomien for knogler, muskler, nerver og kar inden for de angivne områder. Denne del af det første forløb varer 6 uger. 

Efter anatomien er blevet gennemgået starter dissektionskurset som varer i 4 uger. Sideløbende med dissektionskurset gennemgås embryologien. Dvs. at du stadig har forelæsninger og SAU timer.

Anatomi er meget anderledes at læse, end det du er vant til fra 1. og 2. semester. Du skal derfor ikke blive nervøs, hvis det tager flere timer at komme igennem 2-4 sider. Desuden er det meget forskelligt, hvordan studerende lærer. Nogle skal tegne det hele, andre lærer bedst ved at skrive udførlige noter, mens andre igen bruger anatomiske flashcards eller noget helt fjerde. Vi anbefaler derfor, at du i starten prøver forskellige studieteknikker for at finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig. Fokuser ikke så meget på hvad andre gør, men på hvad der virker for dig. 

 •  Andet forløb – Centralnervesystemets struktur og funktion

Neuroanatomi: Anatomien af strukturer, der befinder sig indenfor de tre hjernehinder.

I dette andet forløb af semestret vil du beskæftige dig med anatomien indenfor centralnervesystemet (CNS). Du går her i dybden med hjernen, rygmarven, kar osv. som befinder sig inden for hjernehinderne. Desuden vil du lære lidt klinik omkring ledningsbaner og reflekser. Ydermere vil du lære hvordan du udfører en neurologisk undersøgelse af en patient.

Neurofysiologi: Sanser, motorik og højere kortikale funktioner.

Udover anatomien kommer du desuden til at stifte bekendtskab med neurofysiologi, hvor der i kurset lægges vægt på mekanismerne bag bl.a. smerte, hørelse, synssans, hukommelse, førelser osv.

Forløbet

I begyndelsen af semesteret bruger du de første to uger på overekstremiteten (OE). Derefter skal du have om underekstremiteten (UE) på en uge, og så begynder det at gå stærkt, fordi de resterende emner såsom truncus, hoved og hals, embryologien osv. kommer til at overlappe hinanden. 

Efter 6 uger starter dissektionskurset som varer 4 uger med dissektion 2-3 gange om ugen (i alt 8 gange à 3 timer). Denne del af kurset tager en del af ens tid, fordi du skal forberede dig og være klar på de spørgsmål, som dissektionsvejlederne stiller. Dissektionstimerne er meget udbytterige, hvis du møder velforberedt op til dem. De fleste er trætte efter dissektion, fordi du bruger mange kræfter på det. Det er derfor en god ide at regne med, at du skal tanke op på energi før og har brug for en pause bagefter. Sideløbende med dissektionen forløber embryologiundervisningen.

Ca. 1-3 dage efter kurset i Hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem starter det andet kursus. Kurset Centralnervesystemets struktur og funktion varer 6 uger og bygger videre på den viden, som du fik omkring det perifere nervesystem. 

Undervisningform

Det er ikke sikkert, at du kan nå at læse til hver time. Det er derfor vigtigt, at du lærer at prioritere din tid. Et godt råd er at læse til SAU timerne først, således at du kan følge nogenlunde med her. Altså kan det anbefales at læse til SAU først – og derefter læse så meget, som du kan nå til forelæsningerne. Over SAU vil vi dog anbefale, at du prioriterer dissektion højst, når det kursus begynder. SAU timerne på dette semester benævnes som følgende:

 • AX: Anatomisk demonstration – ved SAU-lærer
 • AK: Klinisk anatomi – ved lektor/ læge

Makroskopisk studiesal (aka. Tør, tør studiesal) i graven på læsesalen/biblioteket giver dig mulighed for at få en bedre rumlig forståelse ved hjælp af udførlige præparater i montre. Der findes også et billeddiagnostik-bibliotek på Absalon. Her kan du øve dig i at se på MR, CT og røntgenbilleder, og det er vigtigt ift. spot eksamen. 

Som medicinstuderende i København, har du den unikke mulighed, at kunne gå på våd studiesal. Våd studiesal ligger i kælderen, lokale 18.01.42. Her kan du stå med præparaterne i hænderne og dermed få en rumlig forståelse. Der er altid en våddemonstrater til stede, som med glæde vil hjælpe dig med alle de spørgsmål, som du end måtte have. Vi anbefaler, at du fra starten af semestret både benytter våd og tør studiesal. Det er et godt afbræk fra bøgerne, og det er en god ide, at supplere sin læsning om fx lårets muskler, ved at gå på tør eller våd og kigge på det. 

Tør har altid åben. Våd derimod har ikke altid åben, men åbningstiderne står på døren indtil lokalet (lok. 18.01.42), på Absalon eller i MOK.

Obligatorisk undervisning

 •  Kursus i Hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem. 
  •  Dissektion: 8 lektioner à 3 timer
 •  Kursus i Centralnervesystemets struktur og funktion, øvelser.
  •  Øjet og øret
  •  Elektromyografi (EMG)
  •  Elektroencefalografi (EEG)

Eksamen

 •  Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem: Eksamen for dette kursus starter en uge efter afsluttet dissektionskursus. Denne eksamen består af to dele – en spoteksamen med 16 stande, hvor der er 2 minutter og 20 sekunder til hver. Til hver af de 16 stande er der 2 spørgsmål fordelt på 1 eller 2 præparater, hvor man skal angive navne på de 2 viste strukturer. Bemærk at omkring 25 % af spørgsmålene er billeddiagnostik (altså røntgen, CT eller MR) af bevægeapparatet.

Den anden del af eksamen er en mundtlig præsentation af to angivne spørgsmål med 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. Spotprøven foregår på én dag for alle studerende på semestret, mens den mundtlige eksamen strækker sig over en uge eller mere. Spotprøven ligger før den mundtlige eksamen.

Til den mundtlige eksamen ligger der følgende 3 atlasser, som også kan findes i boglisten.

  • Atlas Der Anatomie (Netter)
  • Sobotta, Atlas of anatomy (Hvide eksemplar med muskelkompendiumet, 15. Udgave i 3 bind)
  • Thieme, Atlas of Anatomy i 3 bind
 •  Kursus i centralnervesystemets struktur og funktion: Denne eksamen er en 3 timers skriftlig prøve på PC, som er placeret sidst på semestret. I denne eksamen forekommer  der også spotbilleder hvor du skal angive hvad der spørges efter. Ydermere vil der forekomme nogle multiple choice (ja/nej) spørgsmål og nogle essay (beskrive/forklare) spørgsmål. Der må ikke medbringes nogen form for hjælpe midler.

Eksamensplanen kan findes på følgende link: Eksamensplaner

Tidlig klinisk ophold (TKO)

TKO består af et  7 dages ophold på enten en tildelt eller selvfundet afdeling (KU-arrangeret eller selvarrangeret tidligt klinisk ophold). Meningen med dette ophold er at give den studerende et kendskab til en læges daglige arbejde. Ydermere er det meningen at du skal stifte bekendtskab med dagligdagen på et sygehus og dets forskellige faggrupper og selvfølgelig patienter.

På opholdet følger du lægerne i deres arbejde og hverdag. Det er meget forskelligt, hvor meget du får lov til at lave. Men nogle steder kan du få lov til at tage del i arbejdet. Det kan f.eks. være ved at lægge forbinding, lægge perifert venekateter (PVK), suturere, teste reflekser osv. Du kan også nogle steder få lov til at assistere til operationer. 

Kurset ligger på den sidste del af 3. semester og der er ingen eksamen i kurset. Dog skal du have udfyldt en blanket med lægens, eller afdelingens stempel efter endt forløb. Denne skal herefter sendes indscannet til studieservice centeret (SSC). Kurset kan første godkendes efter du har bestået både 1. og 2. Semester. Desuden skal du bestå dette kursus inden du bliver bachelor i medicin.  

Eksamen

Ingen eksamen men der skal udfyldes en blanket. HUSK stempel fra enten ansvarslægen eller afdelingen. Eksamensplaner

Hvis du vil se ECTS point for kurserne, målbeskrivelser for fagene og lignende, tryk her: Punkt KU – Kursusbeskrivelser

Gode råd

Medilearner (www.medilearner.dk) har gamle multiple choice-opgaver fra eksamen i centralnervesystemet. Det kan være en rigtig god idé at kigge dem igennem, så man har en idé om, hvad der bliver eksamineret i.