Da oplysninger om semestrene løbende ændres, vil vi opfordre til altid også at tjekke KUnet (selvom vi kan give jer en mere personlig beskrivelse her).

Semestret generelt

Velkommen til 5. semester!

Semesteret starter ud med kursus i nyrer, urinveje, endokrinologi, reproduktion og blod, hvor man går til eksamen efter ca. 2 måneder. Eksamen er skriftlig og varer fire timer uden hjælpemidler. Og så er du faktisk igennem alt kroppens anatomi! Vildt!

Herefter følger introduktionskurset til bachelorprojektet, der varer ca. to uger. Her er hverken obligatorisk undervisning eller eksamen.

Afslutningsvis påbegyndes kurset i basal immunologi, basal patologi og basal farmakologi – igen et stort kursus, så det anbefales, at man gør sit bedste for at være med fra start, da pensum let kan overrumple en. Igen afsluttes faget med en eksamen på fire timer uden hjælpemidler.

Semesterets opbygning

Semesteret består som sagt af følgende kurser:

Kursus i nyrer, urinveje, endokrinologi, reproduktion og blod 

 • Nyre- og urinvejekurset er det indledende kursus på semestret og ligger i den første måned. Der er både anatomi og fysiologi i kurset. Nyrefysiologi kan virke indviklet, da du både skal erhverve dig viden om lokalisationen af adskillige transportkanaler, som kun optræder bestemte steder i nefronet (den funktionelle enhed i nyren), samt nyrens anatomi og hormonelle funktioner. Men fortvivl ej – undervisningen er god at komme til. Du gør ligeledes dig selv en tjeneste ved at regne eksamensopgaver fra start.

Link til kursusbeskrivelse: https://kurser.ku.dk/course/smeb12016u/2018-2019

 • Endokrinologi, reproduktion og blod kurset består af undervisning i fysiologi, biokemi og anatomi. Der undervises dog kun i biokemi på blodkurset. Det anbefales, at du bruger en god mængde tid på at lære de forskellige hormonakser og feedbackmekanismer, da disse ligger grundlaget for mange af eksamensopgaverne. Vi anbefaler, at du enten tegner hormonakserne med feedback mekanismerne, eller laver overskuelige tabeller, som giver dig et godt overblik.

Link til kursusbeskrivelse: https://kurser.ku.dk/course/smeb12035u/2018-2019

Efter ovenstående kurser skal den studerende op i første eksamen på 5. Semester. Det er en fire timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler.

Forberedende kursus i bachelorprojekt

Imellem de to store kurser på 5. semester afholdes ”Forberedende Kursus i bachelorprojekt”, som består af få forelæsninger og SAU-timer, der vil hjælpe dig med at finde et projekt og en vejleder samt give dig egenskaber til at skrive opgaven. Det er dog en selvstændig opgave at finde en vejleder indenfor et speciale, efter den studerendes interesse. Kurset har ingen obligatorisk undervisning, men er blot en mulighed for dig som studerende at danne dig et overblik over, hvad det vil sige at skrive et bachelorprojekt. Hvis du skulle have spørgsmål ang. dit bachelorprojekt, så tøv ikke med at gå til Studievejledningen eller Studieservicecenteret med dem. Desuden er din bachelorvejleder lige netop til på denne jord for at svare på sådanne spørgsmål, når du har fundet sådan en.

Bachelorprojektet har til formål at give den studerende erfaring med litteratursøgning. Det består af en skriftlig opgave, som forsvares mundtligt for vejleder og censor på ca. en halv time.

På bachelorprojektsiden på absalon findes en liste over forskere, professorer og lektorer, som er mulige vejledere. Alternativt er det muligt at finde en professor eller lektor på et hospital, som kan agere som vejleder. Bemærk at vejleder skal være ansat på KU.

Link til kursusbeskrivelse: https://kurser.ku.dk/course/smeb12037u/2018-2019

Kursus i immunologi, basal patalogi og basal farmakologi 

 • Immunologi er et fag med stor detaljegrad. Dette skyldes først og fremmest, at der er mange molekyleinteraktioner, som den studerende skal kende til. En god ide ved førstegangslæsning er at få et overblik over de forskellige celletyper og deres funktioner – samt forskellene mellem det innate og adaptive immunsystem. Dernæst kan du gå mere ned i detaljerne.
  Af underviserne anbefales bogen ”Basic Immunology – Abbas et al.”, hvis du vælger denne så brug figurer! De er møg gode og optræder ofte i eksamenssæt.

Link til kursusbeskrivelse: http://kurser.ku.dk/course/smeb12020u

 • Almen patologi er læren om sygdomme, deres årsager, mekanismer og manifestationer. Det er et fag, som du kommer til at have resten af tiden på den kliniske del af studiet. Dette kursus er ment som en indledning til den øvrige patologi. Målsætningen er, at den studerende skal kunne genkende (dvs. på mikroskopipræparater) de celle- og vævsforandringer, der optræder ved inflammation, kredsløbsforstyrrelser, cellebeskadigelse og neoplasier (cancer), samt kunne forstå og beskrive de overordnede processer indenfor hver af de fire processer.Kurset har to slags SAU timer. Den ene form tager udgangspunkt i en case, hvor du arbejder i gruppe med andre studerende for at løse en bestemt opgave indenfor patologien. Den anden form fokuserer på den patologiske anatomi, hvor der bliver gennemgået diverse mikroskopiske præparater.
  Alle mikroskopiske præparater findes på virmik og har en tilhørende forklaringstekst, som er en vigtig del af pensum.

Link til kursusbeskrivelse: http://kurser.ku.dk/course/smeb12021u

 • Kurset i basal farmakologi starter lidt senere end de to andre kurser i sidste periode. Kurset starter med de basale farmakologiske begreber, herunder famakodynamik og farmakokinetik. Bagefter tages udgangspunkt i relevante præparater indenfor de forskellige lægemiddelgrupper f.eks. cytostatika og diuretika. Præparaterne skal læres udenad i forhold til navn, stofgruppe, virkningsmekanisme, indikationer (anvendelse) og bivirkninger. Kun hvis der er meget relevante lægemiddelinteraktioner skal disse kunnes. Start tidligt med at lære farmakort (findes på Effimedicin eller som Fadls Farmakort), da der er mange præparater. Her er der kun en vej: Øvelse, øvelse og øvelse. MEN husk, at du har adgang til en stofliste under eksamen, så brug den til hjælp, når du skal øve dig i de forskellige lægemidler.Til sidst på semesteret vil der være endnu en fire timers skriftlig eksamen udenhjælpemidler i de ovenstående fag – basal immunologi, basal patologi og basal farmakologi.

Link til kursusbeskrivelse: http://kurser.ku.dk/course/smeb12022u

Undervisningsformer

Indlæringsformen er som man kender den fra 4. semester – en del udenadslære når det kommer til anatomien og større fokus på forståelsen i fysiologien og biokemien. Her et det et godt råd, at erhverve sig en god forståelse af de biokemiske og fysiologiske processer, da forståelse hjælper på at huske tingene. Anatomiundervisningen er, som du kender den, med SAU klasser.

Obligatorisk undervisning

 • Kursus i nyrer og urinveje: Øvelse i Nyrefunktion – med deltagelse i øvelsen, samt forberedelse og efterbehandling.

Eksamen

 • Eksamen i Nyrer, urinveje, reproduktion, endokrinologi og blod er en række essay spørgsmål indenfor de forskellige emner. Ofte indgår der en beregningsopgave i nyredelen. Disse opgaver ligner hinanden, og det er derfor en god idé at være fortrolig med disse opgaver.
 • Eksamen i Immunologi, basal patologi, basal farmakolog er en blanding af korte essay spørgsmål og multiple choice. Der vil være adgang til VirMik samt en stofliste med oversigt og farmakologiske præperater.

Gode råd

Reproduktionsanatomi volder mange studerende problemer, da det er svært at se relationerne for sig, og generelt er fremstillingen af reproduktionsanatomien i de anatomiske atlasser ikke særlig detaljeret. Det kan derfor være en idé at bruge youtube til at visualisere organerne og deres indbyrdes relationer.

Kurset i immunologi, almen patologi og basal farmakologi skal endelig ikke undervurderes. Eksamenssættene er som regel meget specifikke og det er derfor en rigtig god idé at komme godt fra start, da man ellers hurtigt kommer bagud, da kurset er relativt kort.

Medilearner (www.medilearner.dk) har gamle multiple choice-opgaver fra eksamen i immunologi, almen patologi og basal farmakologi. Det kan være en rigtig god idé at kigge dem igennem, så man har en idé om, hvad der bliver eksamineret i.

Det forberedende kursus i bachelorprojektet er meget afslappet med relativt få timer. Det er derfor en god idé at bruge de 2 ugers pause til at samle lidt energi til det sidste kursus i immunologi, almen patolog og basal farmakologi.