Da oplysninger om semestrene løbende ændres, vil vi opfordre til altid også at tjekke KUnet (selvom vi kan give jer en mere personlig beskrivelse her).

Semestret generelt

4. semester kandidat (10. semester) er et blandet, men overvejende klinisk semester. Det der fylder allermest er neurofagene; neurologi/neurokirurgi og psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri (BUP). Dertil kommer separate kurser i hhv. socialmedicin og rehabiliteringog retsmedicin. Den neurologiske/neurokirurgiske og psykiatriske journal adskiller sig en del fra det oprindelige journalkoncept, som man er vant til fra tidligere. Visse punkter er dog fælles. Det er et velstruktureret semester, men også meget omfangsrigt. Du har lange dage i klinik og skal samtidig læse et stort pensum. Det kan derfor anbefales at komme godt med fra start.

Semestrets opbygning

Undervisningen er bygget op omkring 3 rul, og er struktureret således at man har én uges forelæsninger efterfulgt af klinisk ophold i det pågældende fag. Retsmedicin ligger dog som et 2 ugers kursus i slutningen af semestret for alle rul og består udelukkende af forelæsninger og SAU herunder ligsyn og obduktion. Dertil kommer en enkelt endags CEKU-undervisning og en temauge, hvor alle har fælles eksamensforberedende forelæsninger i både neurofagene og psykiatri. Temaugen giver mulighed for at stille spørgsmål vedrørende eksamen og få repeteret kernepensum, samt deltage i rigtig god neuroquiz – Vi vil anbefale at deltage i temaugen, da det udover repetition kan give dig et overblik over, hvor du mangler de sidste detaljer.

Forløbene består i:

  • Neurologi/neurokirurgi: 1 uges forelæsninger + 3 uger på neurologisk eller neurokirurgisk afdeling.
  • Psykiatri: 1 uges forelæsninger + 3 uger på voksenpsykiatrisk afdeling.
 • BUP: 1 uges forelæsninger + 1 uge på børne- eller ungdomspsykiatrisk afdeling.
  • Socialmedicin og rehabilitering: 1 uges forelæsninger + 1 uge på et jobcenter + 1 uge på rehabiliteringscenter
  • Retsmedicin: 2 uger med forelæsninger.

Fagene

Klinisk kursus i neurologi & neurokirurgi:

Forelæsningerne omhandler sygdomme i nervesystemet og muskler. Der er mest fokus på CNS, men PNS og muskelsygdomme hører også med. Det kliniske ophold fokuserer på, at man skal lære at lave en grundig neurologisk undersøgelse, samt kunne tolke eventuelle fund, og tage stilling til relevante parakliniske undersøgelser, behandling og videre forløb. Det kan derfor betale sig repetere neuroanatomien i overordnede træk! Vi anbefaler at du især lægger vægt på at få genopfrisket hjernenerverne, ledningsbaner, synsbaner og blodforsyning. 

Selvfølgelig er det vigtigt at du har en forståelse for diverse neurologiske/neurokirurgiske sygdomme. Men vigtigst af alt er den objektive neurologiske undersøgelse! Du skal f.eks. kunne vækkes kl. 03:47 og redegøre for hvordan en central facialis parese ser ud, og hvad årsagerne kan være.

Du kan blive placeret på et af følgende hospitaler i neurologi: Bispebjerg, Glostrup, Herlev, Hillerød, Rigshospitalet (neuro/neurokir.) og Slagelse.

Klinisk kursus i psykiatri inklusiv børne- og ungdomspsykiatri:

Forelæsningerne i psykiatri er en gennemgang af de overordnede psykiatriske sygdomme, den psykiatriske anamnese, samt introduktion til psykopatologi, som er de symptomer og objektive fund, som man ser ved psykiatrisk sygdom. Det kliniske ophold i voksenpsykiatrien fokuserer på, at man bliver øvet i at optage en psykiatrisk anamnese, samt at lave en objektiv psykiatrisk vurdering. 

I det kliniske ophold i BUP har man en mere observerende rolle, idet man medvirker som observatør til samtaler. Du skal dog stadig kunne forklare, hvordan man optager anamnese og hvad man bør spørge ind til, samt hvordan man laver en objektiv psykiatrisk vurdering. Opholdene er selvfølgelig arrangeret forskelligt på de forskellige hospitaler, men typisk vil man være tilknyttet en afdeling for enten børn eller unge, og nogle steder endda kun en snæver gruppe af diagnoser.

Det er essentielt at du sætter dig ind i de mange forskellige typer af psykofarmaka – især bivirkningerne! De psykiatriske patienters problem er ofte, at de skal prøve mange præparater pga. disse bivirkninger. Eksempelvis kan mange godt lide at have sex, så når psykofarmakaets bivirkning er anhedoni og nedsat libido, seponeres lægemidlet ofte af patienten selv. Det kan anbefales at tjekke http://www.psykofarmakologi.dk/index.html ud for at få et overblik over psykofarmakologien. I temaugen er der også nogle rigtige gode forelæsninger, som ridser al psykofarmakologien op.

Til eksamen lægges der meget vægt på at du kan redegøre for ICD-kriterierne for hovedgrupperne af de vigtigste sygdomme som f.eks. skizofreni, depression og bipolar sindslidelse. Vi anbefaler derfor at du har ICD-10 med i klinikken og øver dig i sygdomskriterier for især F00-40 lidelserne. Underinddelingerne af de individuelle diagnoser er mindre essentielt, men det skal vides at de er der og hvilke der er (f.eks. underinddelingerne af skizofreni). Desuden er det en god ide at have et overblik over personlighedsforstyrrelser eftersom det ofte er en relevant differentialdiagnose. 

Du kan blive placeret på et af følgende hospitaler i psykiatri: Amager, Ballerup, Bispebjerg, Fjorden, Frederiksberg, Glostrup, Hillerød, Hvidovre, Sankt Hans/ Slagelse, Rigshospitalet.

Du kan blive placeret på et af følgende hospitaler i BUP: Bispebjerg, Glostrup, Holbæk,  Næstved, Roskilde.

Klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering:

Dette kursus beskæftiger sig med sociale aspekter der spiller ind i et sygeforløb, og relaterer sig især til kommunale ydelser og tiltag, jobsituation og førtidspension. 

I det kliniskeophold skal man med udgangspunkt i journaler lære at opstille en socialmedicinsk journal og vurdere om en patient er berettiget til specielle ydelser, samt hvilke sociale tiltag der kan fremme patientens sundhedstilstand. Desuden er der nogle enkelte paragraffer, man skal kunne redegøre for. De to journaler som skal laves i klinikken kan skrives ret hurtigt. Disse skal udskrives til de andre på holdet, hvorefter de enkelt journaler gennemgås i detaljer i plenum i slutningen af ugen. 

Retsmedicin:

Dette kursus har tidligere været spredt over hele semestret, men er nu samlet i et 2 ugers kursus i den sidste del af semestret. Alle de andre kurser er færdige og eksaminerne er overstået, før du starter på dette kursus. 

Målet med kurset er ikke at man efterfølgende skal kunne opklare diverse mordgåder, selvom man selvfølgelig hører om knivstik, kvælning og skudlæsioner. Hovedvægten er lagt på den viden, man har brug for når man kommer ud som ny læge på et hospital, fx hvad man præcis gør når en patient dør, har været ude for en ulykke eller vold.  Desuden lærer man, hvordan man udfylder en dødsattest. 

Undervisning

Foruden forelæsningerne ugen inden de kliniske ophold, er der på de fleste hospitaler lavet formaliseret undervisning, hvor der gennemgås klinikjournaler og pensumstof. Hospitalerne bruger meget energi på klinikundervisningen og i langt de fleste tilfælde er det virkelig god og spændende undervisning – kom til det. De fleste steder mødes man til klinik undervisning kl. 12 eller 13, og modtager undervisning resten af dagen med eller uden patient. Til nogle af undervisningsgangene har en studerende fået en patient som de har skulle skrive journal på. Denne gennemgås og derefter diskuteres differentialdiagnoser og behandling. 

Obligatorisk undervisning

Der er mødepligt på alle klinikophold.

Der er én dag med CEKU-undervisning i den alvorlige besked

Eksamen

Der er tre eksamener på 10. Semester; én mundtlig i neurofagene, en mundtlig i socialmedicin i forlængelse af det kliniske ophold, og en skriftlig i retsmedicin.

Eksamen i Neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusiv børne- og ungdomspsykiatri

Dette er den største af eksamenerne på 10. semester, og består af et hovedspørgsmål i enten neurologi, neurokirurgi, voksenpsykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri, samt et B-spørgsmål. Dvs. skal du op i enten neurologi eller neurokirurgi, får du et B-spørgsmål i enten psykiatri eller BUP.  

Datoen for sin eksamen får man ca. 2 uger før man skal op. Stedet for eksaminationen får man til gengæld først kl. 12 dagen inden selve eksamen. Her får man også  at vide hvilket fag man får som hovedspørgsmål. Eksamen er lidt forskellig afhængig af hvilket fag man kommer op i, men man får én samlet karakter.

  • Hovedspørgsmål i neurologi eller neurokirurgi:
   Forberedelsen (105 minutter) består i at man skal optage anamnese på en rigtig patient og efterfølgende lave både almindelig somatisk (objektiv) undersøgelse og fuld neurologisk undersøgelse. På denne baggrund skriver man en journal (i hånden), som læses op inde til eksaminationen, i hvilken man tager udgangspunkt for en diskussion om differentialdiagnoser, undersøgelser, behandling og prognose. Efterfølgende trækker man et B-spørgsmål i enten voksenpsykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri.
   Eksaminationen varer ca. 60. min. inkl. votering.

   Hjælpemidler: Man skal selv medbringe stetoskop og reflekshammer!
  • Hovedspørgsmål i voksenpsykiatri:
   Forberedelsen (75 minutter) består i at man skal optage psykiatrisk anamnese på en rigtig patient og lave en objektiv psykiatrisk vurdering. Der skal hverken laves somatisk eller neurologisk undersøgelse! På baggrund af anamnesen skriver man en journal, som læses op inde til eksaminationen, i hvilken man tager udgangspunkt for en diskussion om differentialdiagnoser, undersøgelser, behandling og prognose. Eksaminator kan også spørge om hvordan man ville spørge indtil patients symptomer. Her anbefaler vi at du kigger igennem lommebogen – Present State Examination (PSE) som findes ude på afdelingerne.
   Efterfølgende trækker man et B-spørgsmål i enten neurologi eller neurokirurgi.
   Hele eksaminationen varer ca. 60 min inkl. votering.

   Hjælpemidler: Man skal ikke medbringe hjælpemidler.
  • Hovedspørgsmål i børne- og ungdomspsykiatri:
   Forberedelsen (60 minutter) består i at man får en video af en patient (barn eller ung). Man skal altså ikke sidde overfor en rigtig patient, i modsætning til de to andre fag. Foruden videoen får man nogle steder udleveret et uddrag fra journalen med udvalgte oplysninger. Videoen kan være mellem 5 20 minutter lang, og kan fx vise en del af en anamneseoptagelse. Afhængig af varigheden og indholdet kan man udfærdige en journal med de punkter man får oplysninger om. Man vælger altså ikke selv hvilke oplysninger man får, og det er derfor vigtigt at være grundig med objektivt psykisk, da man her kan vise hvad man kan selvstændigt.
   Typisk får man sammen med videoen nogle spørgsmål til casen angående symptomer, diagnose, behandling og prognose, som skal besvares inde til eksaminationen.
   Efterfølgende trækker man et B-spørgsmål i enten neurologi eller neurokirurgi. I alt varer eksaminationen ca. 60 min inkl. votering.

   Hjælpemidler: Man skal ikke medbringe hjælpemidler.

Eksamen i socialmedicin og rehabilitering:

Forberedelsen (75 minutter) består i at læse journaler og sagsakter fra en borger, som man skal sammenfatte i en socialmedicinsk journal, som fremlægges til eksaminationen (30 min). Du bliver IKKE hørt i jura og paragraffer, men du skal overordnet kende til reglerne for, hvornår man kan blive bevilliget sociale ydelser såsom kontanthjælp, revalidering, førstidspension etc.

Man kan også få en borger som man skal interviewe, og skrive en journal på

HUSK BØRNENE!  (indberetningspligt)

Eksamen i retsmedicin:

Denne eksamen er 2 timer skriftlig uden hjælpemidler. Halvdelen (75 point) består af 25 multiple choice-opgaver, og halvdelen (75 point) består af ét essay-spørgsmål.
Ved multiple choice gives 3 point per rigtig besvaret spørgsmålet, -1 point ved forkert og 0 point, hvis man ikke afgiver svar. 

Gode råd

Medilearner (www.medilearner.dk) har gamle multiple choice-opgaver fra eksamen i retsmedicin. Det kan være en rigtig god idé at kigge dem igennem, så man har en idé om, hvad der bliver eksamineret i.