Da oplysninger om semestrene løbende ændres, vil vi opfordre til altid også at tjekke KUnet (selvom vi kan give jer en mere personlig beskrivelse her).

Semestret generelt

Hvem er læge?! Det er du snart! Sidste semester på dette lange studie. Hvis du havde håbet på, at du skulle slappe af, så bliver du nok lidt skuffet. Efterhånden er der en tradition for at hvert semesters struktur er anderledes end det forrige – og denne model fortsætter. Nu har man fire fag af 5 ugers varighed, hvilket betyder at du starter før alle andre. Hvert 5-ugers kursus afsluttes med en eksamen – BUM – nyt kursus! Resultatet er, at man hele tiden føler, at man læser til eksamen. Som vi ser det, er der to større eksaminer (gynækologi/obstetrik og pædiatri) og to mindre eksamener (almen medicin og akut medicin). Alle fagene bærer desuden præg af, at man har haft dele af dem tidligere på studiet. Dette er et rigtig godt element, da man både føler sig nogenlunde kompetent på visse områder, samt får genopfrisket det, man måtte have glemt. Nedenfor er kurserne opstillet i den rækkefølge de forekommer i såfremt du starter med pædiatri. Starter du med almen medicin, er det samme rækkefølge, men vil så være c, d, a, b i stedet. Der er fire rul, der starter med hvert sit fag, men fagenes ‘rækkefølge’ er den samme.

Semestrets opbygning

  1. Klinisk kursus i pædiatri – 5 uger
  2. Kursus i akut patient – 5 uger
  3. Klinisk kursus i almen medicin – 5 uger
  4. Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik – 5 uger

Eksemler fra 2020/2021:

Fagene

Klinisk kursus i almen medicin

Kurset består i en række forskellige undervisningsformer. Der er forelæsninger, som gennemgår nogle af de store områder indenfor den primære sektor (bl.a. almen praktiserende læger). Derudover bliver man tilknyttet en almen praksis, hvor man i alt skal møde 8 gange. Disse datoer skal man selv aftale med sin praksislæge og er alle obligatoriske. Formålet er at man skal lære at håndtere patienter i almen praksis, og man skal i den forbindelse optage videoer, hvoraf én skal bruges til eksamen. Samtidig er der mulighed for at deltage i konversationsanalyser, hvor man med en almenmediciner og andre studerende kan gennemse nogle af sine videoer og få feedback. Til videoerne er det vigtigt at holde sig indenfor de fastsatte rammer (varighed 10-20 minutter, ingen sluk af kameraet, selvstændigt arbejde, underskrift fra patienten om at samtalen må filmes osv.). Derudover anbefales det at du anvender de fire F’er (Frygt/Følelser, Forestillinger, Forventninger, Funktionsnedsættelse) samt det almenmedicinske journalkoncept PSOAP (Problem, Symptomer, Objektivt, Analyse og Plan). De 8 gange i almen praksis samt deltagelse i 1 konversationsanalyse er obligatorisk. Ligeledes er udfyldning af et online konversationsanalyseskema på Absalon.

Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik

Livet starter ved fødslen, vil mange argumentere – HAHA. Obstetrikken er fokuseret på hele forløbet op til fødslen. Du kommer til at være i kontakt med både læger og jordemødre i forbindelse med dette kursus. Årsagen er, at selve fødslen ikke er en patologisk proces, hvorfor obstetrikeren som udgangspunkt ikke deltager aktivt i den. Det er ved tilstedeværelse af komplikationer at lægen kommer på banen. Du vil komme til at deltage i både vaginale fødsler og kejsersnit. Oftest som tilskuer. 

Gynækologien er en anden del af kursus. Her er fokus på sygdomme i de kvindelige kønsorganer og derfor er der et mindre overlap med venerologien. Fokus kommer til at ligge på kræftsygdomme samt prolapstilstande, fertilitet og prævention. Der er mødepligt mandag til torsdag og oftest er det enten med klinik om morgenen og undervisning om eftermiddagen eller tre fulde klinikdage og en hel undervisningsdag. Om fredagen er der undervisning på Rigshospitalet. Denne undervisning er ofte casebaseret, men har en tendens til at være lidt uden for pensum. Føler du dig presset med læsningen kan det muligvis være en fordel at nedprioritere fredagsundervisningen. Klinikken er, som altid, obligatorisk. Derudover har du en dag på CAMES med ”den svære besked”. Denne gang med et andet twist end på fjerde semester kandidat.

Klinisk kursus i pædiatri

I øjeblikket hvor barnet er kommet til verden, er det ikke længere i obstetrikerens hænder – pædiateren har nemlig snuppet det over på sit bord aka. Giraffen bortset fra i Næveren. Sygdomme på dette tidspunkt ligger indenfor neonatologien, som er en underdel af pædiatrien og indbefatter de første 28 døgn af barnets liv. Herfra og op til 18-års alderen er man i det pædiatriske regi – gælder også i Næveren. Af netop denne årsag er pædiatri af mange vurderet som et bredt og kompliceret felt. Der er sygdomme, som kun neonatale patienter har. Derimod falder en 17-årig dreng oftest i de samme sygdomsgrupper som voksne. Faget er derfor præget af, at man som studerende skal få et overblik over børns udvikling, samt hvilket milepæle de skal opnå på et givent tidspunkt. Derudover er det vigtigt at kende til diverse sygdomme som opstår i forskellige aldre. 

Selve anamneseoptagelsen og den objektive undersøgelse er anderledes end tidligere, da forældrene er til stede, og deres bekymring for barnet fylder meget. Pædiatrien er for mange meget spændende, da man skal have det store overblik. Det er hos de små børn, at mange medfødte sygdomme præsenterer sig for første gang. 

Klinikken er som i gyn-obs fra mandag til torsdag med caseundervisning på Rigshospitalet om fredagen. Læsebyrden i pædiatri kan føles voldsom for så kort et kursus, eftersom det involverer mange sygdomme. Til gengæld har man haft om mange af sygdommene tidligere på studiet. I denne periode har man både klinik og læsning på én gang, så det er en god ide at komme godt fra start på kurset.

Kursus i akut patient

Akut patient er, ironisk nok, det eneste kursus på semestret, som ikke er ”klinisk”. Du har undervisning som fokuserer på at få kodet ”ABCDE” algoritmen ind i dit DNA. Dette foregår ved forelæsninger hver dag. Oftest fra 8-12 eller 9-13. Det kan varmt anbefales at deltage i denne undervisning, da de fleste forelæsere er meget passionerede om deres speciale, hvilket undervisningen bærer præg af. De anvender ofte cases, således, at man virkelig kan få brugt den viden, man har fra tidligere semestre. Der er to simulationer, nemlig genoplivning og blandede scenarier. Disse er ikke obligatoriske, men de anbefales igen meget varmt, da man lærer at anvende ABC-algoritmen korrekt. Det eneste obligatoriske element i kurset er CAMES kurset i etik. Det er en god ide at følge rigtig godt med i kurset, da man jo snart er læge. Og de fleste læger starter deres karriere i en akutmodtagelse. You do the math. 

Kursusbeskrivelser 

For en uddybet redegørelse for, hvad der forventes til hvert fag, henvises der til målbeskrivelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Hvis du vil se ECTS point for kurserne, målbeskrivelser for fagene og lignende, kan du ligeledes trykke her: 

Almen medicin: https://kurser.ku.dk/course/smea15062u/

Gynækologi og obstetrik: https://kurser.ku.dk/course/smea15064u/

Pædiatri: https://kurser.ku.dk/course/smea15063u/

Akut patient: https://kurser.ku.dk/course/smea15065u/

Obligatorisk undervisning

Følgende elementer er obligatorisk i de pågældende kurser:

  • Gyn-obs: Deltagelse i klinikken + “Den svære besked” på CAMES.
  • Pædiatri: Deltagelse i klinikken.blended learning i akut pædiatri (e-læringsmodul og undervisning på CAMES med simulationstræning).
  • Almen patient: 8 dages deltagelse i en almen praksis. Ligeledes er den online konversationsanalyse samt deltagelse i mindst 1 session af konversationsanalyse obligatorisk. 
  • Akut medicin: Etik på CAMES.

Eksamen

4 mundtlige eksaminer i henholdsvis almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri, og akut patient.

Almen medicin eksamen er opbygget af to dele. Først ser du (sammen med eksaminator og censor) den video, du har optaget i almen praksis. Husk at medbringe underskriften fra din patient! Derefter kommenterer du på din video, og eksaminator stiller et par spørgsmål. Dernæst skal du trække et teoretisk spørgsmål. Efter dette trækkes et praktisk (klinisk/case) spørgsmål. Alle disse spørgsmål kan findes i kursushæftet. Varighed ca. 50 minutter.

Gynækologi og obstetrik foregår således at du kommer ind til eksamen, hvor du trækker et spørgsmål i gynækologi, som du besvarer og derefter et i obstetrik. Eller omvendt rækkefølge. Disse spørgsmål kan alle findes på forhånd på Absalon, således at du kan have forberedt nogle dispositioner. Varighed ca. 30 minutter.

Pædiatri er lidt anderledes idet du trækker en enkelt case, som du ikke kender på forhånd. Du har derefter 30 minutters forberedelse uden hjælpemidler til at lave en handleplan for patienten. Under selve eksamen får du svar på nogle af de prøver, du bestiller. Efter I har gennemgået casen skal du se en video, som skal beskrives objektivt og komme med forslag til diagnoser. Varighed ca. 60 minutter inklusiv forberedelse.

Akut patient fungerer som en mini-OSCE i den forstand at du skal ind til tre poster. Hver post varer ca. 12 minutter og omhandler en akut patient-situation, f.eks. hjertestop, akut delir eller arteritis temporalis. Der er tale om papircases uden figuranter, så du skal blot fortælle, hvad du vil gøre. Undtagelsen er hjertestop, hvor du skal kunne vise korrekt hjerte-lunge-redning. Varighed ca. 50 minutter.

Eksamensplanen kan findes på følgende link: http://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/eksamensplaner/medicin/